CSS3 - Pseudo kalse (Pseudo-classes)


Šta je pseudo-klasa?

CSS pseudo-klase omogućavaju vam oblikovanje dinamičkih stanja elementa kao što su: hover, active i focus stanje, kao i elementi koji postoje u stablu dokumenata, ali ih nije moguće ciljati upotrebom drugih selektora bez dodavanja bilo kog ID-a ili klase (class) za njih, na primjer, ciljajući prvi ili zadnji podređeni element. Pseudo-klasa započinje dvotačkom (:). Njegova sintaksa se može napisati kao:

selector:pseudo-class { property: value; }

U nastavku ćete naučiti o najčešće korištenim pseudo-klasama.Usidrene pseudo-klase (Anchor Pseudo-classes)

Korištenje sidrenih pseudo-klasa veze (linkovi) se mogu prikazati na različite načine. Ove pseudo-klase omogućavaju vam oblikovanje ne posjećenih veza drugačije od posjećenih. Najčešća tehnika oblikovanja je uklanjanje podvučene linije s posjećenih veza (linkova).

a:link {
  color: blue;
}
a:visited {
  text-decoration: none;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer usidrnih pseudo klasa (Pseudo-classes)</title>
<style> 
  a:link {
    color: blue;
  }
  a:visited {
    text-decoration: none;
  }
</style>
</head>
<body>    
  <p>Posjeti naš sajt: <a href="https://www.ittutorijali.net" target="_blank">www.ittutorijali.net</a></p>
</body>
</html>

Neke pseudo-klase sidra su dinamične, primjenjuju se kao rezultat korisničke interakcije s dokumentom, poput hover ili focus itd.

a:hover {
  color: red;
}
a:active {
  color: gray;
}
a:focus {
  color: yellow;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer dinamičkog sidara pseudo klasa (Pseudo-classes)</title>
<style> 
  a:link {
    color: blue;
  }
  a:visited {
    text-decoration: none;
  }
  a:hover {
    color: red;
  }
  a:active {
    color: gray;
  }
  a:focus {
    color: yellow;
  }
</style>
</head>
<body>    
  <p>Posjeti naš sajt <a href="https://www.ittutorijali.net" target="_blank">www.ittutorijali.net</a></p>
</body>
</html>

Ove pseudo-klase mijenjaju način na koji se veze generišu kao odgovor na korisničke akcije.

 • :hover - se primjenjuje kada korisnik postavi kursor na element, ali ga ne odabere.
 • :active - se primjenjuje kada se element aktivira ili klikne na njega.
 • :focus - se primjenjuje kada element ima fokus na tastaturi.


Pseudo-klasa prvog djeteta (:first-child Pseudo-class)

Pseudo-klasa :first-child podudara se s elementom koji je prvi podređeni element nekog drugog elementa. Selektor ol li:first-child u sljedećem primjeru bira prvu stavku određene liste i uklanja gornju ivicu iz nje.

ol li:first-child {
  border-top: none;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS :first-child Pseudo-class</title>
<style>
  ol{
    padding: 0;
    list-style: none;     
  }
  ol li{
    padding: 10px 0;
    border-top: 1px solid #000000;
  }
  li:first-child {
    border-top: none;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Jednostavna određena lista</h1>
  <ol>
    <li>Banja Luka</li>
    <li>Beograd</li>
    <li>Sarajevo</li>
  </ol>
</body>
</html>


Pseudo-klasa posljednjeg djeteta (:last-child Pseudo-class)

Pseudo-klasa :last-child podudara se s elementom koji je zadnji podređeni element nekog drugog elementa. Selektor ul li:last-child u sljedećem primjeru odabira posljednju stavku neodrđene liste i uklanja desnu granicu s nje.

ul li:last-child {
  border-right: none;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS :first-child Pseudo-class</title>
<style>
  ul{
    padding: 0;
    list-style: none;     
  }
  ul li{
    display: inline;
    padding: 0 20px;
    border-right: 1px solid #000000;
  }
  li:last-child {
    border-right: none;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Jednostavan Navigation Bar</h1>
  <ul>
    <li>Početna</li>
    <li>O nama</li>
    <li>Informacije</li>
    <li>Kontakt</li>
  </ul>
</body>
</html>


Pseudo-klasa: n-dijete (:nth-child Pseudo-class)

CSS3 uvodi novu pseudo-klasu :nth-child koja vam omogućava ciljanje jednog ili više određenih podređenih elemenata datog roditeljskog elementa. Osnovna sintaksa ovog selektora može se napisati kao :nth-child(N), gdje je N argument, koji može biti broj, ključna riječ (even ili odd) ili izraz oblika xn+y gdje su x i y su cijeli brojevi (npr. 1n, 2n, 2n + 1,…).

table tr:nth-child(2n) td {
  background: #eee;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS :nth-child Pseudo-class</title>
<style>
  table{
    margin: 30px;
    border-collapse: collapse;
  }
  table tr{
    border-bottom: 1px solid #666;
  }
  table tr th, table tr td{
    padding: 10px;
  }
  table tr:nth-child(2n) td{
    background: #f2f2f2;
  }
</style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>Redni broj</th>
      <th>Ime</th>
      <th>Prezime</th>
      <th>Email</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Milos</td>
      <td>Mihaljica</td>
      <td>milosmihaljica@mail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Petar</td>
      <td>Petrovic</td>
      <td>petarpetrovic@mail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Maja</td>
      <td>Filipović</td>
      <td>majafilipovic@mail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4</td>
      <td>Huso</td>
      <td>Husić</td>
      <td>husohusic@mail.com</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

Pravila stila u gornjem primjeru jednostavno ističu zamjenski red tabele, bez dodavanja bilo kakvog ID-a ili klasa u elemente <table>.Pseudo-klasa :lang (:lang Pseudo-class)

Pseudo-klasa jezika :lang omogućava konstrukciju selektora na osnovu postavke jezika za određene oznake. Pseudo-klasa :lang u sljedećem primjeru definiše navodnike za elemente <q> kojima je izričito data vrijednost jezika no.

q:lang(no) {
  quotes: "~" "~";
}
/* HTML code snippet */
<p>Neki tekst <q lang="no">Citat u paragrafu</q> Neki tekst.</p>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS :lang Pseudo-class</title>
<style>
  q:lang(no) {
    quotes:"~" "~";
  }
</style>
</head>
<body>
  <p>Neki tekst <q lang="no">Citat u paragrafu</q> Neki tekst.</p>
</body>
</html>


Pseudo-klase i CSS klase (Pseudo-classes and CSS Classes)

Pseudo-klase se mogu kombinovati sa CSS klasama. Veza (link) class="red", u sljedećem primjeru biće prikazana crvenom bojom.

a.red:link {  /* pravila stila */
  color: #ff0000;
}
<a class="red" href="#">Click me</a>  /* HTML code snippet */
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer korištenja CSS Pseudo-classes sa selektorima</title>
<style>
  a.red:link {
  color: #ff0000;
 }
</style>
</head>
<body>
  <p>
   <a href="#">Klikni</a>
    <br>
    <a href="#" class="red">Klikni</a> 
  </p>
</body>
</html>