Java - AWT Choice


Objekt klase Choice se koristi za prikaz padajućih menija izbora. Izbor koji je odabrao korisnik prikazan je na vrhu menija. Nasljeđuje klasu Component. Deklaracija klase AWT Choice se može napisati kao:

public class Choice extends Component implements ItemSelectable, Accessible 


Konstruktori klase Choice

Sljedeća tabela prikazuje tip konstruktora klase Choice

Konstruktor Opis
Choice() Konstruiše novi izborni meni.


Metode nasljeđene od klase Choice

Metode klase Choice nasljeđuju sljedeće klase:

 • java.awt.Component
 • java.lang.Object


Metode klase Choice

Sljedeća tabela prikazuje tipove metoda klase Choice

Metoda Opis
void add(String item) Dodaje stavku u meni izbora.
void addItemListener(ItemListener l) Dodaje slušaoca stavke koji prima događaje stavke iz menija izbora.
void addNotify() Stvara vršnjaka po izboru.
AccessibleContext getAccessibleContext() Dobija pristupačan kontekst vezan za izbor.
String getItem(int index) Dobija stavku (string) na datoj poziciji indeksa u meniju izbora.
int getItemCount() Vraća broj stavki u meniju izbora.
ItemListener[] getItemListeners() Vraća niz svih slušalaca stavki registrovanih po izboru.
T[] getListeners(Class listenerType) Vraća niz svih objekata trenutno registrovanih kao FooListeners po ovom izboru.
int getSelectedIndex() Vraća indeks trenutno odabrane stavke.
String getSelectedItem() Dobija prikaz trenutnog izbora kao string.
Object[] getSelectedObjects() Vraća niz (dužine 1) koji sadrži trenutno odabranu stavku.
void insert(String item, int index) Umeće stavku u ovaj izbor na navedenoj poziciji.
protected String paramString() Vraća string koji predstavlja stanje ovog izbornog menija.
protected void processEvent(AWTEvent e) Obrađuje događaj po izboru.
protected void processItemEvent (ItemEvent e) Obrađuje događaje stavke koji se dešavaju na ovom meniju Choice tako što ih šalje na bilo koji registrovani ItemListener objekt.
void remove(int position) Uklanja stavku iz menija izbora na datoj poziciji indeksa.
void remove(String item) Uklanja prvo pojavljivanje stavke iz menija izbora.
void removeAll() Uklanja sve stavke iz menija izbora.
void removeItemListener (ItemListener l) Uklanja pomenuti slušalac stavke. Zbog toga više ne prima događaje sa predmetima iz menija izbora.
void select(int pos) Mijenja / postavlja odabranu stavku u meni izbora na stavku na datoj poziciji indeksa.
void select(String str) Mijenja / postavlja odabranu stavku u meniju izbora na stavku čija je vrijednost stringa jednaka stringu navedenog u argumentu.


Primjer Java AWT Choice

U sljedećem primjeru kreiramo izborni meni koristeći Choice() konstruktor. Zatim dodajemo 5 stavki u meni koristeći metodu add() i zatim dodajemo meni izbora u okvir.

// Importovanje awt klase 
import java.awt.*;  

public class Main {  
 
     // Konstruktor klase 
    Main() {  
 
    // Kreiranje okvira (Frame) 
    Frame f = new Frame("Primjer Choice");  
 
    // Kreiranje komponente izbora 
    Choice c = new Choice();  
 
    // Postavljanje granica menija izbora 
    c.setBounds(100, 100, 75, 75);  
 
    // Dodavanje stavki u meni izbora 
    c.add("Stavka 1");  
    c.add("Stavka 2");  
    c.add("Stavka 3");  
    c.add("Stavka 4");  
    c.add("Stavka 5");  
 
    // Dodavanje menija izbora u okvir 
    f.add(c);  
 
    // Podešavanje veličine, rasporeda i vidljivosti okvira 
    f.setSize(400, 400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
   }  
 
  // Metoda main 
  public static void main(String args[])  
  {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java AWT Choice sa ActionListener

U sljedećem primjeru kreiramo izborni meni sa 5 stavki. Uz to kreiramo dugme i oznaku (Label). Ovdje dodajemo događaj komponenti dugmeta pomoću metode addActionListener(ActionListener a), tj. odabrana stavka iz menija izbora se prikazuje na formi kada se klikne na dugme.

// Importovanje potrebnih biblioteka 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
 
public class Main { 
 
    // Konstruktor klase  
    Main() {  
 
    // Kreiranje okvira (Frame) 
    Frame f = new Frame("Primjer Choice sa ActionListener");  
 
    // Kreiranje final objekta klase Label 
    final Label label = new Label();  
 
    // Podešavanje poravnanja i veličine komponente etikete     
    label.setAlignment(Label.CENTER);  
    label.setSize(400, 100);  
 
    // Kreiranje dugmeta 
    Button b = new Button("Prikaži");  
 
    // Postavljanje granica dugmeta 
    b.setBounds(200, 100, 50, 20);  
 
    // Kreiranje final objekta klase Choice
    final Choice c = new Choice();  
 
    // Postavljanje granica menija izbora 
    c.setBounds(100, 100, 75, 75);  
 
    // Dodavanje 5 stavki u izborni meni
    c.add("Python");  
    c.add("JavaScript");  
    c.add("Java");  
    c.add("PHP");  
    c.add("Android");  
 
    // Dodavanje gornjih komponenti u okvir  
    f.add(c); 
    f.add(label); 
    f.add(b);  
 
    // Podešavanje veličine, rasporeda i vidljivosti okvira 
    f.setSize(400, 400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
 
    // Dodavanje događaja dugmetu koji prikazuje
    // odabranu stavku sa liste kada se klikne na dugme 
    b.addActionListener(new ActionListener() {  
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {     
        String data = "Programski jezik koji ste odabrali je: "+ c.getItem(c.getSelectedIndex());  
        label.setText(data);  
       }  
     });       
    }  
 
  // Metoda main
  public static void main(String args[])  
  {  
    new Main();  
  }  
} 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: