Java - AWT Dialog


Kontrola dijaloga (Dialog) predstavlja prozor najvišeg nivoa sa ivicom i naslovom koji se koristi za preuzimanje nekog oblika unosa od korisnika. Nasljeđuje klasu Window. Za razliku od Frame-a, nema dugmad za uvećanje i minimiziranje.Frame vs Dialog

Frame i Dialog nasljeđuju Window klasu. Okvir ima dugmad za uvećanje i minimiziranje, ali Dialog nema. Deklaracija klase AWT Dialog se može napisati kao:

public class Dialog extends Window 


Primjer Java AWT Dialog-a

import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 

public class Main { 
  private static Dialog d; 
  Main() { 
    Frame f= new Frame(); 
    
    d = new Dialog(f , "Primjer Dialog-a", true); 
    d.setLayout( new FlowLayout() ); 
    
    Button b = new Button ("OK"); 
    b.addActionListener ( new ActionListener() 
    { 
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) 
      { 
        Main.d.setVisible(false); 
      } 
    }); 
    
    d.add( new Label ("Kliknite na dugme kako biste nastavili.")); 
    d.add(b);  
    d.setSize(300,300);  
    d.setVisible(true); 
  } 
  public static void main(String args[]) 
  { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: