Java - AWT Label


Objekt klase Label je komponenta za postavljanje teksta u kontejner. Koristi se za prikaz jednog reda teksta samo za čitanje. Tekst može promijeniti programer, ali ga korisnik ne može direktno uređivati. Zove se pasivna kontrola, jer ne stvara nikakav događaj kada joj se pristupi. Da bismo kreirali Label, potrebno je da kreiramo objekat klase Label. Deklaracija klase AWT Label se može napisati kao:

public class Label extends Component implements Accessible 


AWT Label oznake

Klasa java.awt.Component ima sljedeća polja:

 • static int LEFT: Određuje da oznaka treba biti poravnata lijevo.
 • static int RIGHT: Određuje da oznaka treba biti poravnata udesno.
 • static int CENTER: Određuje da se oznaka treba postaviti u centar.


Konstruktori klase Label

Sljedeća tabela prikazuje tipove konstruktora klase Label

Konstruktor Opis
Label() Konstruiše praznu label.
Label(String text) Konstruiše label sa datim stringom (podrazumjevano je poravnat lijevo).
Label(String text, int alignement) Konstruiše label sa navedenim stringom i navedenim poravnanjem.


Klase metode Label

Sljedeća tabela prikazuje tipove metoda klase Label

Metoda Opis
void setText(String text) Postavlja tekstove za label sa navedenim tekstom.
void setAlignment(int alignment) Postavlja poravnanje za label sa navedenim poravnanjem.
String getText() Dobijanje label teksta
int getAlignment() Dobija trenutno label poravnanje.
void addNotify() Kreira ravnopravan label.
AccessibleContext getAccessibleContext() Dobija Accessible Context povezan sa lebel-om.
protected String paramString() Vraća stanje stringa label-a.


Primjer Java AWT Label

U sljedećem primjeru, kreiramo dva label-a l1 i l2 koristeći konstruktor Label(String text) i dodajemo ih u okvir (Frame).

import java.awt.*;  
 
public class Main {  
  public static void main(String args[]){  

    // Kreiranje objekta klase Frame i klase Label 
    Frame f = new Frame ("Primjer Label-a"); 
    Label l1, l2;  

    // inicijaliziranje oznaka  
    l1 = new Label ("Prvi Label.");  
    l2 = new Label ("Drugi Label.");  

    // Postavljanje lokacije label-a
    l1.setBounds(50, 100, 100, 30);  
    l2.setBounds(50, 150, 100, 30); 

    // Dodavanje label-a na okvir (Frame)  
    f.add(l1); 
    f.add(l2);  

    // Podešavanje veličine, rasporeda i vidljivosti okvira 
    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
  }  
} 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java AWT Label s ActionListener

U sljedećem primjeru kreiramo objekte TextField, Label i Button klase i njihovo dodavanje u okvir, koristeći metodu actionPerformed(). Događaj se generiše preko dugmeta. Kada dodamo web stranicu u tekstualno polje i kliknemo na dugme, dobijamo IP adresu web stranice.

import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
 
// Kreiranje klase koja implementuje ActionListener interfejs i nasljeđuje Frame klasu 
public class Main extends Frame implements ActionListener{  
   
  // Kreiranje objekata klase TextField, Label i Button 
  TextField tf;  
  Label l;  
  Button b;  
 
  // Konstruktor za instanciranje gornjih objekata 
  Main() {  
    tf = new TextField();  
    tf.setBounds(50, 50, 250, 20);  
 
    l = new Label();  
    l.setBounds(50, 100, 250, 20);  
 
    b = new Button("Pronađi IP adresu");  
    b.setBounds(50,150,150,30);  
    b.addActionListener(this);  
 
    add(b); 
    add(tf); 
    add(l);  
 
    setSize(400,400);  
    setLayout(null);  
    setVisible(true);  
  }  
 
  // Definisanje actionPerformed metode za generisanje događaja 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    try {  
    String host = tf.getText();  
    String ip = java.net.InetAddress.getByName(host).getHostAddress();  
    l.setText("IP adresa od "+host+" je: "+ip);  
    }  
    catch (Exception ex) { 
      System.out.println(ex); 
    }  
  }  
 
  // Metoda main
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: