Java - AWT MenuItem & Menu


Objekt klase MenuItem dodaje jednostavnu označenu stavku menija na meni. Stavke koje se koriste u meniju moraju pripadati MenuItem ili bilo kojoj od njegovih potklasa. Objekt klase Menu je komponenta padajućeg menija koja se prikazuje na traci menija. Nasljeđuje klasu MenuItem. Deklaracija klase AWT MenuItem se može napisati kao:

public class MenuItem extends MenuComponent implements Accessible 

Deklaracija klase AWT Menu:

public class Menu extends MenuItem implements MenuContainer, Accessible 


Primjer Java AWT stavki menija (MenuItem) i menija (Menu)

import java.awt.Frame;
import java.awt.Menu;
import java.awt.MenuBar;
import java.awt.MenuItem;

class Main 
{ 
   Main(){ 
    Frame f= new Frame("Primjer Menu i MenuItem"); 
     
    MenuBar mb=new MenuBar(); 
    
    Menu menu=new Menu("Meni"); 
    Menu submenu=new Menu("Pod meni"); 
     
    MenuItem i1=new MenuItem("Stavka 1"); 
    MenuItem i2=new MenuItem("Stavka 2"); 
    MenuItem i3=new MenuItem("Stavka 3"); 
    MenuItem i4=new MenuItem("Stavka 4"); 
    MenuItem i5=new MenuItem("Stavka 5"); 
     
    menu.add(i1); 
    menu.add(i2); 
    menu.add(i3); 
    submenu.add(i4); 
    submenu.add(i5); 
     
    menu.add(submenu); 
    mb.add(menu); 
     
    f.setMenuBar(mb); 
    f.setSize(400,400); 
    f.setLayout(null); 
    f.setVisible(true); 
  } 
 public static void main(String args[]) 
  { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: