Java - enum konstruktor


U ovoj Java lekciji možete naučiti o enum konstruktorima uz pomoć primjera. U Javi, klasa enum može uključivati konstruktor poput obične klase. Ovi enum konstruktori su takođe:

 • privatno (private) - dostupno unutar klase
 • package -private - dostupno unutar paketa

Primjer: enum konstruktor

enum Size {

  // enum konstante koje pozivaju enum konstruktore
  SMALL("Veličina je mala."),
  MEDIUM("Veličina je srednja."),
  LARGE("Veličina je velika."),
  EXTRALARGE("Veličina je izuzetno velika.");

  private final String pizzaSize;

  // Privatni private enum konstruktor
  private Size(String pizzaSize) {
   this.pizzaSize = pizzaSize;
  }

  public String getSize() {
   return pizzaSize;
  }
}

class Main {
  public static void main(String[] args) {
   Size size = Size.SMALL;
   System.out.println(size.getSize());
  }
}

U gornjem primjeru stvorili smo enum Size. Uključuje private enum konstruktor. Konstruktor uzima vrijednost parametra kao parametar i dodjeljuje vrijednost varijabli pizzaSize. Pošto je konstruktor privatan (private), ne možemo mu pristupiti izvan klase. Međutim, možemo koristiti enum konstante za pozivanje konstruktora. U klasi Main dodijelili smo SMALL veličini enum varijable. Konstanta SMALL tada poziva konstruktora Size sa stringom kao argumentom. Konačno, pozvali smo metodu getSize() koristeći size.