Java - Ključna riječ - final


U Javi se ključna riječ final koristi za označavanje konstanti. Može se koristiti s varijablama, metodama i klasama. Jednom kada je bilo koji entitet (varijabla, metoda ili klasa) proglašen final, može se dodijeliti samo jednom. To je:

 • final - varijabla se ne može ponovno inicijalizovati s drugom vrijednošću
 • final - metoda se ne može nadjačati
 • final - klasa se ne može produžiti


Java final varijable

U Javi ne možemo promijeniti vrijednost final varijable. Pogledajmo primjer:

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje final variable
  final int AGE = 32;

  // Pokušaj promjene final variable
  AGE = 45;
  System.out.println("Godine: " + AGE);
 }
}

U gore navedenom programu stvorili smo final varijablu pod nazivom age. Pokušali smo promijeniti vrijednost final varijable. Kada pokrenemo program, dobićemo grešku kompilacije sa sljedećom porukom.

cannot assign a value to final variable AGE
  AGE = 45;
  ^


Javna final metoda

Prije nego što naučite o final metodama i final klasama (overridden), pobrinite se da znate o Java nasljeđivanju. U Javi podređena klasa ne može nadjačati final metodu. Pogledajmo primjer:

class FinalDemo {
  // Kreiranje final metode
  public final void display() {
   System.out.println("Ovo je final metoda.");
  }
}

class Main extends FinalDemo {
 // Pokušava nadjačati final metodu
 public final void display() {
  System.out.println("Final metoda je poništena.");
 }

 public static void main(String[] args) {
  Main obj = new Main();
  obj.display();
 }
}

U gornjem primjeru stvorili smo final metodu koja se zove display() unutar klase FinalDemo. Ovdje klasa Main nasljeđuje klasu FinalDemo. Pokušali smo nadjačati final metodu u glavnoj klasi. Kada pokrenemo program, dobićemo grešku kompilacije sa sljedećom porukom.

display() in Main cannot override display() in FinalDemo
 public final void display() {
          ^
 overridden method is final


Java final klase (class)

U Javi final klasu ne može nasljediti druga klasa. Pogeldajmo primjer:

// Kreiranje final klase (class)
final class FinalClass {
 public void display() {
  System.out.println("Ovo je final metoda.");
 }
}

// Pokušaj produžiti final class
class Main extends FinalClass {
 public void display() {
  System.out.println("final metoda je poništena.");
 }

 public static void main(String[] args) {
  Main obj = new Main();
  obj.display();
 }
}

U gornjem primjeru stvorili smo final klasu pod nazivom FinalClass. Ovdje smo pokušali nasljediti final klasu od strane Main klase. Kada pokrenemo program, dobićemo grešku kompilacije sa sljedećom porukom.

cannot inherit from final FinalClass
class Main extends FinalClass {
          ^