Java - Komentari


U programiranju komentari su dio programa koji Java prevodioci u potpunosti zanemaruju. Koriste se uglavnom za pomoć programerima da razumiju kod. Pogledajmo primjer:

// Deklarisanje i inicijalizacija dvije varijable
int a =1;
int b = 3;

// Ispisivanje stringa
System.out.println("IT TUTORIJALI");


Vrste komentara u Javi

U Javi postoje dve vrste komentara:

 • Jednolinijski komentari
 • Višelinijski komentari


Jednolinijski komentari

Jednolinijski komentari započinju i završava se u istom redu. Za pisanje jednolinijskih komentara možemo koristiti simbol //. Na primjer:

// "Hello, World!" primjer programa
 
class Main {
  public static void main(String[] args) {   
  {
    // Ispisuje "Hello, World!"
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Ovdje smo koristili dva jednolinijska komentara:

 • // "Hello, World!" primjer programa
 • // Ispisuje "Hello, World!"

Java prevodilac ignoriše sve, od // do kraja reda. Dakle, takođe je poznat i kao End of Line.Višelinijski komentari

Kad želimo pisati komentare u više redova, možemo upotrijebiti višelinijske komentar. Za pisanje višelinijskih komentara možemo koristiti simbol /*....*/. Na primjer:

/* Ovo je primjer višelinijskog programa
 * Ovaj program ispisuje "Hello, World!".
 */

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {   
  { 
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Ovde smo koristili jedan višelinijski komentar.

 • /* Ovo je primjer višelinijskog programa
   * Ovaj program ispisuje "Hello, World!".
   */

Ova vrsta komentara poznata je i kao tradicionalni komentar. Kod ove vrste komentara, Java prevodilac ignorišu sve od /* do */.Koristite komentare na pravi način

Jedna stvar koju biste uvijek trebali uzeti u obzir da komentari ne bi trebali biti zamjena za način objašnjenja loše napisanog koda na engleskom jeziku. Uvek biste trebali pisati dobro strukturisan i samoobjašnjavajući kod i onda upotrijebite komentare. Neki smatraju da bi kod trebao biti sam opis, a komentari bi se trebali rijetko koristiti. Međutim, po mom ličnom mišljenju, nema ništa loše u korištenju komentara. Možemo koristiti komentare da objasnimo složene algoritme, regex ili scenarije gdje moramo odabrati jednu tehniku među različitim tehnikama za rješavanje problema.