Java - JDialog


Kontrola JDialog predstavlja prozor najvišeg nivoa sa ivicom i naslovom koji se koristi za preuzimanje nekog oblika unosa od korisnika. Nasljeđuje klasu Dialog. Za razliku od JFrame-a, nema dugmad za maksimiziranje i minimiziranje. Pogledajmo deklaraciju za klasu javax.swing.JDialog:

public class JDialog extends Dialog implements WindowConstants, Accessible, RootPaneContainer 


Najčešće korišteni konstruktori

Konstruktor Opis
JDialog() Koristi se za kreiranje dijaloga bez modela bez naslova i bez specifikovanog okvira (Frame).
JDialog(Frame owner) Koristi se za kreiranje dijaloga bez modela sa specifikovanim okvirom (Frame) i praznim naslovom.
JDialog(Frame owner, String title, boolean modal) Koristi se za kreiranje dijaloga sa navedenim naslovom, okvirom (Frame) i modalitetom.


Primjer Java JDialog

// Importovanje potrebnih biblioteka
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 

public class Main { 
  private static JDialog d; 
  Main() { 
    // Kriranje Frame-a, dugmeta i naziva
    JFrame f = new JFrame(); 
    d = new JDialog(f , "Primjer Dialog-a", true); 
    d.setLayout( new FlowLayout() ); 
    JButton b = new JButton ("OK");
    
    b.addActionListener ( new ActionListener() 
    { 
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) 
      { 
        Main.d.setVisible(false); 
      } 
    }); 
    
    // Dodavanje elemenata na Frame
    d.add( new JLabel ("Klikni na dugme da nastaviš.")); 
    d.add(b);  
    d.setSize(300,300);  
    d.setVisible(true); 
  } 
  // Metoda Main
  public static void main(String args[]) 
  { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: