Java - JOptionPane


Klasa JOptionPane se koristi za obezbjeđivanje standardnih dijaloških okvira kao što su okvir za dijalog poruke, dijalog za potvrdu i dijalog za unos. Ovi dijaloški okviri se koriste za prikaz informacija ili dobijanje unosa od korisnika. Klasa JOptionPane nasljeđuje klasu JComponent. JOptionPane deklaracija klase se može napisati kao:

public class JOptionPane extends JComponent implements Accessible 


Uobičajeni konstruktori klase JOptionPane

Konstruktor Opis
JOptionPane() Koristi se za kreiranje JOptionPane sa test porukom.
JOptionPane(Object message) Koristi se za kreiranje instance JOptionPane za prikaz poruke.
JOptionPane(Object message, int messageType) Koristi se za kreiranje instance JOptionPane za prikaz poruke sa specifikovanim tipom poruke i zadanim opcijama.


Uobičajene metode klase JOptionPane

Metoda Opis
JDialog createDialog(String title) Koristi se za kreiranje i vraćanje novog JDialog bez roditelja sa navedenim naslovom.
static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message) Koristi se za kreiranje dijaloga informativne poruke pod nazivom "Message".
static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType) Koristi se za kreiranje dijaloga poruke sa datim naslovom i vrstom poruke.
static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message) Koristi se za kreiranje dijaloga sa opcijama: Yes, No i Cancel; sa naslovom, Select Option.
static String showInputDialog(Component parentComponent, Object message) Koristi se za prikaz dijaloga pitanje-poruka koji traži unos od korisnika koji je roditelj za parentComponent.
void setInputValue(Object newValue) Koristi se za postavljanje ulazne vrijednosti koju je odabrao ili unio korisnik.


Primjer Java JOptionPane: showMessageDialog()

import javax.swing.*;
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
  JFrame f; 
  Main(){ 
    // Kreiranje Forme
    f = new JFrame();
    // Dijaloški okvir poruke
    JOptionPane.showMessageDialog(f, "Pozdrav, Dobro došli na sajt IT TUTORIJALI."); 
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
  // Klasa main
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JOptionPane: showMessageDialog()

import javax.swing.*;
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
JFrame f; 
  Main(){ 
    // Kreiranje Forme
    f = new JFrame(); 
    // Dijaloški okvir poruke
    JOptionPane.showMessageDialog(f,"Uspješno postavljena datoteka.","Alert",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
  // Klasa main
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JOptionPane: showInputDialog()

import javax.swing.*; 

public class Main { 
JFrame f; 
  Main(){ 
    f=new JFrame();  
    String name=JOptionPane.showInputDialog(f,"Unesite ime");   
  } 
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JOptionPane: showConfirmDialog()

import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 

public class Main extends WindowAdapter{ 
  JFrame f; 
  Main(){ 
    // Kreiranje Forme
    f = new JFrame("Primjer JOptionPane");  
    f.addWindowListener(this); 
    f.setSize(300, 300); 
    f.setLayout(null); 
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 
    f.setVisible(true); 
  } 
    // Kreiranje prozora koji nas obavještava da li želimo zatvoriti prozor
    public void windowClosing(WindowEvent e) { 
      int a=JOptionPane.showConfirmDialog(f,"Da li želite da zatvorite prozor?"); 
    if(a==JOptionPane.YES_OPTION){ 
      f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    } 
  } 
  // Klasa Main
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  }   
} 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: