Java - JPanel


Klasa JPanel je najjednostavnija klasa kontejnera. Pruža prostor u koji aplikacija može priključiti bilo koju drugu komponentu. Nasljeđuje klasu JComponents. JPanel deklaracija klase se može napisati kao:

public class JPanel extends JComponent implements Accessible 


Najčešće korišteni konstruktori

Konstruktor Opis
JPanel() Koristi se za kreiranje novog JPanel-a sa dvostrukim baferom i rasporedom toka.
JPanel(boolean isDoubleBuffered) Koristi se za kreiranje novog JPanel-a sa FlowLayout-om i navedenom strategijom baferisanja.
JPanel(LayoutManager layout) Koristi se za kreiranje novog JPanel-a sa specifikovanim layout manager-om.


Primjer Java JPanel

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
   Main() 
    { 
    // Kreiranje Frame-a
    JFrame f= new JFrame("Primjer Panel-a");  
    JPanel panel=new JPanel(); 
    
    // Kreiranje panela, njegovih dimenzija i postavljanje pozadinske boje
    panel.setBounds(40,80,200,200);  
    panel.setBackground(Color.gray); 
    
    // Kreiranje prvog dugmeta, negove veličine i boje
    JButton b1=new JButton("Dugme br. 1");   
    b1.setBounds(50,100,80,30);  
    
     // Kreiranje drugog dugmeta, negove veličine i boje
    b1.setBackground(Color.yellow);  
    JButton b2=new JButton("Dugme br. 2"); 
    
    b2.setBounds(100,100,80,30);  
    b2.setBackground(Color.green); 
    
    // Dodavanje dugmadi na Panel
    panel.add(b1); 
    panel.add(b2);
    
    // Dodavanje elemenata u Frame
    f.add(panel); 
    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
  // Metoda Main
  public static void main(String args[]) 
  { 
    new Main(); 
  } 
} 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: