Java - JTextPane


JRootPane je lagani kontejner koji iza scene koriste JFrame, JDialog, JWindow, JApplet i JInternalFrame.Ugnježdene klase

Modifikator i tip Klasa Opis
protected class JRootPane.AccessibleJRootPane Ova klasa implementuje podršku pristupačnosti za klasu JRootPane.
protected class JRootPane.RootLayout Prilagođeni menadžer rasporeda koji je odgovoran za layeredPane, glassPane, i menuBar.


Polja

Modifikator i tip Polje Opis
static int COLOR_CHOOSER_DIALOG Konstanta koja se koristi za svojstvo windowDecorationStyle.
protected JButton contentPane Okno sa sadržajem.
protected Container defaultButton Dugme koje se aktivira kada okno ima fokus i dogodi se radnja specifična za korisnički interfejs kao što je pritiskanje tastera Enter.
protected JMenuBar menuBar Traka menija.
protected Component glassPane Stakleno okno (glass pane) koje prekriva traku menija i okno sa sadržajem, tako da može presresti pokrete miša i slično.
static int ERROR_DIALOG Konstanta koja se koristi za svojstvo windowDecorationStyle.


Kostruktor

Konstruktor Opis
JRootPane() Kreira JRootPane, postavljajući njegov glassPane, layeredPane i contentPane.


Korisne metode

Modifikator i tip Metod Opis
protected void addImpl(Component comp, Object constraints, int index) Nadjačavanje (Overridden) da bi se nametnula pozicija glass component kao nulto dijete.
void addNotify() Obavještava ovu komponentu da sada ima roditeljsku komponentu.
protected Container createContentPane() Pozivaju ga metode konstruktora za kreiranje podrazumjevanog contentPane-a.
protected Component createGlassPane() Pozivaju ga metode konstruktora da kreira zadani glassPane.
AccessibleContext getAccessibleContext() Dobija AccessibleContext povezan sa ovim JRootPane-om.
JButton getDefaultButton() Vraća vrijednost svojstva defaultButton.
void setContentPane(Container content) Postavlja okno sa sadržajem - kontejner koji sadrži komponente koje su roditeljske u korijenskom oknu.
void setDefaultButton(JButton defaultButton) Postavlja svojstvo defaultButton, koje određuje trenutno zadano dugme za ovaj JRootPane.
void setJMenuBar(JMenuBar menu) Dodaje ili mijenja traku menija koja se koristi u slojevitom oknu.


Primjer Java JRootPane

// Importovanje potrebnih biblioteka
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JMenu; 
import javax.swing.JMenuBar; 
import javax.swing.JRootPane; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
 
public class Main { 
   public static void main(String[] args) { 
    JFrame f = new JFrame(); 
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    JRootPane root = f.getRootPane(); 
 
    // Kreiranje trake menija 
    JMenuBar bar = new JMenuBar(); 
    JMenu menu = new JMenu("Kursevi"); 
    bar.add(menu); 
    menu.add("Java"); 
    menu.add("Python"); 
    menu.add("C++"); 
    menu.add("C#"); 
    root.setJMenuBar(bar); 
 
    // Dodavanje dugmeta u okno sa sadržajem 
    root.getContentPane().add(new JButton("Nastavi dalje")); 
 
    // Prikazivanje UI 
    f.pack(); 
    f.setSize(300, 300);
    f.setVisible(true); 
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
} 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: