Java - JScrollPane


Klasa JscrollPane se koristi da bi se omogućilo pomicanje komponente. Kada je veličina ekrana ograničena, koristimo okno za pomicanje za prikaz velike komponente ili komponente čija se veličina može dinamički mijenjati.Konstruktor

Konstruktor
Svrha
JScrollPane() Stvaraju okno za pomicanje. Parametar Component, kada je prisutan, postavlja okna za pomicanje. Dva parametra int, kada su prisutna, postavljaju vertikalne i horizontalne trake za pomicanje (respektivno).
JScrollPane(Component)
JScrollPane(int, int)
JScrollPane(Component, int, int)


Korisne metode

Modifikator
Metod
Opis
void setColumnHeaderView(Component) Postavlja zaglavlje kolone za okno pomicanja.
void setRowHeaderView(Component) Postavlja zaglavlje reda za okno pomicanja.
void setCorner(String, Component) Postavlja ili dobija navedeni ugao. Parametar int određuje koji ugao mora biti jedna od sljedećih konstanti definisanih u ScrollPaneConstants:
UPPER_LEFT_CORNER,
UPPER_RIGHT_CORNER,
LOWER_LEFT_CORNER,
LOWER_RIGHT_CORNER,
LOWER_LEADING_CORNER,
LOWER_TRAILING_CORNER,
UPPER_LEADING_CORNER,
UPPER_TRAILING_CORNER
.
Component getCorner(String)
void setViewportView(Component) Postavite klijenta okna za pomicanje.


Primjer Java JScrollPane

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.FlowLayout; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JScrollPane; 
import javax.swing.JTextArea; 
 
public class Main { 
  private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
  private static void createAndShowGUI() { 
 
    // Kreiranje i postavljanje prozora 
    final JFrame frame = new JFrame("Primjer Scroll Pane-a"); 
 
    // Prikaz prozora
    frame.setSize(500, 500); 
    frame.setVisible(true); 
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
    // Postavljanje rasporeda toka za okvir (Frame)
    frame.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); 
 
    JTextArea textArea = new JTextArea(20, 20); 
    JScrollPane scrollableTextArea = new JScrollPane(textArea); 
    
    // Postavljanje horizontalne i vertikalne trake za pomicanje (ScrollBar)
    scrollableTextArea.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS); 
    scrollableTextArea.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS); 
 
    frame.getContentPane().add(scrollableTextArea); 
  } 
  public static void main(String[] args) {  
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {  
      public void run() { 
        createAndShowGUI(); 
      } 
    }); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: