Java - JSeparator


Objekt klase JSeparator se koristi za obezbjeđivanje komponente opšte namjene za implementaciju razdjelnih linija. Koristi se za crtanje linije za odvajanje vidžeta u rasporedu. Nasljeđuje klasu JComponent. Deklaracija klase JSeparator se može napisati kao:

public class JSeparator extends JComponent implements SwingConstants, Accessible 


Najćešće korišteni konstruktori JSeparatora

Konstruktor Opis
JSeparator() Kreira novi horizontalni separator.
JSeparator(int orientation) Kreira novi separator sa specifikovanom horizontalnom ili vertikalnom orijentacijom.


Najčešće korištene metode JSeparatora

Metod Opis
void setOrientation(int orientation) Koristi se za postavljanje orijentacije separatora.
int getOrientation() Koristi se za vraćanje orijentacije separatora.


Primjer 1: Java JSeparator

import javax.swing.*;  
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

class Main  
  {  
    JMenu menu, submenu;  
    JMenuItem i1, i2, i3, i4, i5; 
    
    Main(){ 
      // Kriranje Forme i menija
      JFrame f= new JFrame("Primjer Separator-a");  
      JMenuBar mb=new JMenuBar(); 
      
      // Kriranje stavke menija i podstavki menija
      menu=new JMenu("Meni");  
      i1=new JMenuItem("Stavka 1");  
      i2=new JMenuItem("Stavka 2");

      // Dodavanje stavki u meni
      menu.add(i1); 
      menu.addSeparator(); 
      menu.add(i2); 
      mb.add(menu);
      
      // Dodavanje elementa na Formu i podešavanje veličine forme
      f.setJMenuBar(mb);  
      f.setSize(400,400);  
      f.setLayout(null);  
      f.setVisible(true);  
      f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }  
  public static void main(String args[])  
  {  
    new Main();  
  }
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer 2: Java JSeparator

import javax.swing.*;  
import java.awt.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main  
{  
  public static void main(String args[]) { 
    // Kriranje Forme
    JFrame f = new JFrame("Primjer Separator-a"); 
    
    // Podešavanje izgleda (Layout)   
    f.setLayout(new GridLayout(0, 1)); 
    
    // Dodavanje separatora na Label
    JLabel l1 = new JLabel("Gornji separator"); 
    f.add(l1); 
    JSeparator sep = new JSeparator(); 
    f.add(sep); 
    JLabel l2 = new JLabel("Donji separator"); 
    
    // Dodavanje komponeti na Formu i podešavanje veličine Forme
    f.add(l2); 
    f.setSize(400, 100); 
    f.setVisible(true); 
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: