Java - JTabbedPane


Klasa JTabbedPane se koristi za prebacivanje između grupe komponenti klikom na karticu sa datim naslovom ili ikonom. Nasljeđuje klasu JComponent. Pogledajmo deklaraciju za klasu javax.swing.JTabbedPane:

public class JTabbedPane extends JComponent implements Serializable, Accessible, SwingConstants 


Najčešće korišteni konstruktori

Konstruktor Opis
JTabbedPane() Kreira prazan TabbedPane sa zadanim položajem kartice JTabbedPane.Top.
JTabbedPane(int tabPlacement) Kreira prazan TabbedPane sa određenim položajem kartice.
JTabbedPane(int tabPlacement, int tabLayoutPolicy) Kreira prazan TabbedPane sa određenim položajem kartice i politikom rasporeda kartice.


Primjer Java JTabbedPane

import javax.swing.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
JFrame f; 
  Main(){ 
    // Kreiranje Forme i tekstualnog područja za prozore
    f = new JFrame("Primjer JTabbedPane"); 
    // Veličina tekstualnog prostora
    JTextArea ta = new JTextArea(200,200); 
    // Kreiranje tri prozora
    JPanel p1 = new JPanel(); 
    p1.add(ta); 
    JPanel p2=new JPanel(); 
    JPanel p3=new JPanel(); 
    JTabbedPane tp=new JTabbedPane(); 
    
    // Postavljanje veličine prozora i naziva elemenata
    tp.setBounds(50,50,200,200); 
    tp.add("Java",p1); 
    tp.add("Python",p2); 
    tp.add("C++",p3);  
    
    // Dodavanje elemenata na Formu i podešavanje veličine Frame-a
    f.add(tp); 
    f.setSize(400,400); 
    f.setLayout(null); 
    f.setVisible(true);
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
  // Metoda Mani
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  }
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: