Java - JTable


Klasa JTable je dio Java Swing paketa i uopšteno se koristi za prikaz ili uređivanje dvodimenzionalnih podataka koji imaju i redove i kolone. Slično je proračunskoj tabeli. Klasa JTable raspoređuje podatke u tabelarni oblik.Najčešće korišteni konstruktori:

Konstruktor Opis
JTable() Kreira tabelu sa praznim ćelijama.
JTable(Object[][] rows, Object[] columns) Kreira tabelu sa navedenim podacima.


Primjer Java JTable

public class Main {  
  JFrame f;  
    Main(){  
    f=new JFrame();  
    String data[][]={ {"101","Miloš","6700"},  
             {"102","Marija","7800"},  
             {"101","Marko","7000"}};  
    String column[]={"ID","IME","PLATA"};     
    JTable jt=new JTable(data,column); 
    
    jt.setBounds(30,40,200,400);     
    JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);  
    
    f.add(sp);     
    f.setSize(300,400);  
    f.setVisible(true);  
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  }   
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JTable sa ListSelectionListener

import javax.swing.*;  
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
import javax.swing.event.*; 


public class Main {  
   public static void main(String[] a) { 
      JFrame f = new JFrame("Primjer Tabele"); 
      String data[][]={ {"101","Miloš","670000"},  
               {"102","Marija","780000"},  
               {"101","Marko","700000"}};  
      String column[]={"ID","IME","PLATA"};     
      final JTable jt=new JTable(data,column);  
      jt.setCellSelectionEnabled(true); 
      ListSelectionModel select= jt.getSelectionModel(); 
      
      select.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
      select.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() { 
       public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { 
        String Data = null; 
        int[] row = jt.getSelectedRows(); 
        int[] columns = jt.getSelectedColumns(); 
        for (int i = 0; i < row.length; i++) { 
         for (int j = 0; j < columns.length; j++) { 
          Data = (String) jt.getValueAt(row[i], columns[j]); 
         } } 
        System.out.println("Odabrani element tabele je: " + Data);  
       }    
      });
      
    JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);  
    f.add(sp); 
    f.setSize(300, 200); 
    f.setVisible(true); 
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
} 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Kada kliknete dva puta na bilo koju ćeliju tabele, ponudiće vam da uredite sadržaj ćelije kako vi želite, a progam vam govori koji element ste odabrali u vašoj tabeli. Pogledajmo sljedeću sliku: