Java - JTextPane


Klasa JTextPane je potklasa JEditorPane klase. JTextPane se koristi za stilizovani dokument sa ugrađenim slikama i komponentama. To je tekstualna komponenta koja se može označiti atributima koji su grafički predstavljeni. JTextPane koristi DefaultStyledDocument kao svoj zadani model.Konstruktor

Konstruktor Opis
JTextPane() Kreira novi JTextPane.
JtextPane(StyledDocument doc) Kreira novi JTextPane, sa specifikovanim modelom dokumenta.


Korisne metode

Modifikator i tip Metod Opis
Style addStyle(String nm, Style parent) Dodaje novi stil u logičku hijerarhiju stilova.
AttributeSet getCharacterAttributes() Dohvata atribute znakova koji su na snazi na trenutnoj lokaciji znaka za umetanje ili null.
StyledDocument getStyledDocument() Dohvata model pridružen uređivaču.
void setDocument(Document doc) Povezuje uređivač sa tekstualnim dokumentom.
void setCharacterAttributes(AttributeSet attr, boolean replace) Primjenjuje date atribute na sadržaj karaktera.
void removeStyle(String nm) Uklanja stil koji nije nulti naziv koji je prethodno dodan u dokument.
void setEditorKit(EditorKit kit) Postavlja trenutno instalirani komplet za rukovanje sadržajem.
void setStyledDocument(StyledDocument doc) Povezuje uređivač sa tekstualnim dokumentom.


Primjer Java JTextPane

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Container; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JScrollPane; 
import javax.swing.JTextPane; 
import javax.swing.text.BadLocationException; 
import javax.swing.text.Document; 
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet; 
import javax.swing.text.StyleConstants; 

public class Main { 
  public static void main(String args[]) throws BadLocationException { 
    // Kreiranje Frame-a, Container-a, JTextPane-a
    JFrame frame = new JFrame("Primjer JTextPane-a"); 
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    Container cp = frame.getContentPane(); 
    JTextPane pane = new JTextPane(); 
    SimpleAttributeSet attributeSet = new SimpleAttributeSet(); 
    StyleConstants.setBold(attributeSet, true); 
 
    // Postavite atribute prije dodavanja teksta 
    pane.setCharacterAttributes(attributeSet, true); 
    pane.setText("Volim učiti "); 
    
    // Postavljanje fonta i boje teksta koji treba biti istaknut
    attributeSet = new SimpleAttributeSet(); 
    StyleConstants.setItalic(attributeSet, true); 
    StyleConstants.setForeground(attributeSet, Color.blue); 
    StyleConstants.setBackground(attributeSet, Color.green); 
 
    Document doc = pane.getStyledDocument(); 
    doc.insertString(doc.getLength(), "Javu ", attributeSet); 
 
    attributeSet = new SimpleAttributeSet(); 
    doc.insertString(doc.getLength(), "uz IT TUTORIJALE!", attributeSet); 
 
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(pane); 
    cp.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER); 
    
    // Postavljanje vidljivosti i veličine okvira (Frame)
    frame.setSize(400, 300); 
    frame.setVisible(true); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: