Java - JToggleButton


JToggleButton je dugme sa dva stanja. Dva stanja su odabrano i poništeno. Klase JRadioButton i JCheckBox su podklase ove klase. Kada korisnik pritisne dugme za prebacivanje, ono se prebacuje između pritiska ili nepritiska. JToggleButton se koristi za odabir izbora sa liste mogućih izbora. Dugmad se mogu konfigurisati i do određenog stepena kontrolisati radnjama. Korištenje radnje s dugmetom ima mnoge prednosti osim direktnog konfigurisanja dugmeta.Ugnježdene klase

Modifikator i tip Klasa Opis
protected class JToggleButton.AccessibleJToggleButton Ova klasa implementira podršku pristupačnosti za klasu JToggleButton.
static class JToggleButton.ToggleButtonModel Model ToggleButton


Konstruktori

Konstruktor Opis
JToggleButton() Kreira prvobitno neodabrano dugme za prebacivanje bez postavljanja teksta ili slike.
JToggleButton(Action a) Kreira dugme za prebacivanje gde se svojstva preuzimaju iz dostavljene akcije.
JToggleButton(Icon icon) Kreira prvobitno neodabrano dugme za prebacivanje sa navedenom slikom, ali bez teksta.
JToggleButton(Icon icon, boolean selected) Kreira dugme za prebacivanje sa navedenom slikom i stanjem odabira, ali bez teksta.
JToggleButton(String text) Kreira neizabrano dugme za prebacivanje sa navedenim tekstom.
JToggleButton(String text, boolean selected) Kreira dugme za prebacivanje sa navedenim tekstom i stanjem odabira.
JToggleButton(String text, Icon icon) Kreira dugme za prebacivanje koje ima specifikovani tekst i sliku, a koji u početku nije odabran.
JToggleButton(String text, Icon icon, boolean selected) Kreira dugme za prebacivanje sa navedenim tekstom, slikom i stanjem odabira.


Metode

Modifikator i tip Metod Opis
AccessibleContext getAccessibleContext() Dobija AccessibleContext povezan sa ovim JToggleButton.
String getUIClassID() Vraća string koji specifikuje ime klase L&F koja prikazuje ovu komponentu.
protected String paramString() Vraća string prikaz ovog JToggleButton.
void updateUI() Resetuje svojstvo korisničkog interfejsa na vrednost iz trenutnog izgleda i osećaja (look and feel).


Primjer JToggleButton sa ItemListener

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.FlowLayout; 
import java.awt.event.ItemEvent; 
import java.awt.event.ItemListener; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JToggleButton; 
 
public class Main extends JFrame implements ItemListener { 
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  } 
  private JToggleButton button; 
  Main() { 
    // Kreiranje Frame-a i podešavanje veličine
    setTitle("Primjer JToggleButton sa ItemListener"); 
    setLayout(new FlowLayout()); 
    setJToggleButton(); 
    setAction(); 
    setSize(500, 200); 
    setVisible(true); 
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  } 
  // Kreiranje dugmeta za ON
  private void setJToggleButton() { 
    button = new JToggleButton("ON"); 
    add(button); 
  } 
  // Dodavanje akcije na dugme
  private void setAction() { 
    button.addItemListener(this); 
  } 
  // Kreiranje if uslova koji kaže: 
  //"Ukoliko je dugme ON, kada se klikne na njega ti prebaci na OFF i brnuto"
  public void itemStateChanged(ItemEvent eve) { 
    if (button.isSelected()) 
      button.setText("OFF"); 
    else 
      button.setText("ON"); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: