Java - JToolBar


JToolBar je dio Java Swing paketa. JToolBar je implementacija alatne trake. JToolBar je grupa često korišćenih komponenti kao što su dugmad ili padajući meni. JToolBar korisnik može prevući na različite lokacije. JToolBar kontejner nam omogućava da grupišemo druge komponente, obično dugmad sa ikonama u redu ili koloni. JToolBar pruža komponentu koja je korisna za prikaz uobičajenih radnji ili kontrola.Ugnježdene klase

Modifikator i tip Klasa Opis
protected class JToolBar.AccessibleJToolBar Ova klasa implementuje podršku pristupačnosti za klasu JToolBar.
static class JToolBar.Separator Razdjelnik specifičan za alatnu traku.


Konstruktori

Konstruktor Opis
JToolBar() Kreira novu traku sa alatkama, a orijentacija je zadana na HORIZONTAL.
JToolBar(int orientation) Kreira novu alatnu traku sa specifikovanom orijentacijom.
JToolBar(String name) Kreira novu traku sa alatima sa navedenim imenom.
JToolBar(String name, int orientation) Kreira novu alatnu traku sa određenim imenom i orijentacijom.


Korisne metode

Modifikator i tip Metod Opis
JButton add(Action a) Dodaje novi JButton koji šalje akciju.
protected void addImpl(Component comp, Object constraints, int index) Ako se dodaje JButton, on je inicijalno podešen da bude onemogućen.
void addSeparator() Dodaje separator zadane veličine na kraj trake sa alatkama.
protected PropertyChangeListener createActionChangeListener(JButton b) Vraća ispravno konfigurisan PropertyChangeListener koji ažurira kontrolu kako dođe do promjena u radnji ili null ako je poželjan slušatelj promjene zadanih svojstava za kontrolu.
protected JButton createActionComponent(Action a) Tvornička metoda koja kreira JButton za radnje dodane u JToolBar.
ToolBarUI getUI() Vraća trenutni korisnički interfejs trake sa alatkama.
void setUI(ToolBarUI ui) Postavlja L&F objekat koji prikazuje ovu komponentu.
void setOrientation(int o) Postavlja orijentaciju trake sa alatkama.


Primjer Java JToolBar

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Container; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JComboBox; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JScrollPane; 
import javax.swing.JTextArea; 
import javax.swing.JToolBar; 
 
public class Main { 
  public static void main(final String args[]) { 
    // Kreiranje Frame-a
    JFrame myframe = new JFrame("Primjer JToolBar"); 
    myframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    
    // Kriranje trake s alatkama
    JToolBar toolbar = new JToolBar(); 
    toolbar.setRollover(true);
    
    // Kriranje dugmeta File i dodavanje u alatnu traku
    JButton button = new JButton("File");
    toolbar.add(button); 
    toolbar.addSeparator();
    
    // Kriranje dugmeta Edit i dodavanje u alatnu traku
    toolbar.add(new JButton("Edit")); 
    // Kriranje Toolbar sa četiri opcije za odabir
    toolbar.add(new JComboBox(new String[] { "Opcija-1", "Opcija-2", "Opcija-3", "Opcija-4" })); 
    
    // Pozicioniranje Toolbar-a
    Container contentPane = myframe.getContentPane(); 
    contentPane.add(toolbar, BorderLayout.NORTH); 
    
    // Pozicioniranje tekstualnog područja textArea
    JTextArea textArea = new JTextArea();  
    JScrollPane mypane = new JScrollPane(textArea); 
    contentPane.add(mypane, BorderLayout.EAST); 
    
    // Podešavanje veličine Frame-a
    myframe.setSize(450, 250); 
    myframe.setVisible(true); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: