Java - JTree


Klasa JTree se koristi za prikaz podataka strukturisanih u stablu ili hijerarhijskih podataka. JTree je složena komponenta. Ima 'korijenski čvor' na najvišem vrhu koji je roditelj za sve čvorove u stablu. Nasljeđuje klasu JComponent. Pogledajmo deklaraciju za klasu javax.swing.JTree:

public class JTree extends JComponent implements Scrollable, Accessible 


Najčešće korišteni konstruktori

Konstruktor Opis
JTree() Kreira JTree sa uzorkom modela.
JTree(Object[] value) Kreira JTree sa svakim elementom specifikovanog niza kao dijete novog korijenskog čvora.
JTree(TreeNode root) Kreira JTree sa specifikovanim TreeNode kao korijenom, koji prikazuje korijenski čvor.


Primjer Java JTree

import javax.swing.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode; 

public class Main { 
  JFrame f; 
  Main(){ 
    // Kriranje Forme
    f = new JFrame(); 
    
    // Dodavanje korjenskog stabla
    DefaultMutableTreeNode style=new DefaultMutableTreeNode("Kursevi"); 
    DefaultMutableTreeNode color=new DefaultMutableTreeNode("Java"); 
    DefaultMutableTreeNode font=new DefaultMutableTreeNode("Python"); 
    style.add(color); 
    style.add(font); 
    
    // Elementi koje će da sadrži korijensko stablo
    DefaultMutableTreeNode red=new DefaultMutableTreeNode("Swing"); 
    DefaultMutableTreeNode blue=new DefaultMutableTreeNode("AWT"); 
    DefaultMutableTreeNode black=new DefaultMutableTreeNode("SQL"); 
    DefaultMutableTreeNode green=new DefaultMutableTreeNode("JavaFX");
    
    // Dodavanje elenata u korijensko stablo
    color.add(red); 
    color.add(blue); 
    color.add(black); 
    color.add(green); 
    
    JTree jt=new JTree(style); 
    
    // Dodavanje elementa u Formu
    f.add(jt); 
    f.setSize(200,200); 
    f.setVisible(true);
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
  // Metoda Main
  public static void main(String[] args) { 
    new Main(); 
  }
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: