Java - Pic Puzzle Game u Javi


Puzzle igra sa slikama (Pic Puzzle Game) u Javi sa izvornim kodom: Možemo razviti Pic Puzzle Game u Javi uz pomoć AWT/Swing sa upravljanjem događajima. Pogledajmo kod za kreiranje Pic Puzzle Game u Javi.

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.event.*; 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 

class Main extends JFrame implements ActionListener{
  // Kriranje dugmadi i dodavanje putanje do slika 
  JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,sample,starB; 
  Icon star; 
  Icon ic0 = new ImageIcon("pic/starB0.jpg"); 
  Icon ic10 = new ImageIcon("pic/starB10.jpg"); 
  Icon ic20 = new ImageIcon("pic/starB20.jpg"); 
  Icon samicon1 = new ImageIcon("pic/main.jpg"); 
  Icon samicon2 = new ImageIcon("pic/main2.jpg"); 
  Icon samicon3 = new ImageIcon("pic/main3.jpg"); 
  Icon ic1 = new ImageIcon("pic/1.jpg"); 
  Icon ic2 = new ImageIcon("pic/5.jpg"); 
  Icon ic3 = new ImageIcon("pic/2.jpg"); 
  Icon ic4 = new ImageIcon("pic/7.jpg"); 
  Icon ic5 = new ImageIcon("pic/4.jpg"); 
  Icon ic6 = new ImageIcon("pic/6.jpg"); 
  Icon ic7 = new ImageIcon("pic/8.jpg"); 
  Icon ic8 = new ImageIcon("pic/9.jpg"); 
  Icon ic9 = new ImageIcon("pic/3.jpg"); 

  Icon ic11 = new ImageIcon("pic/12.jpg"); 
  Icon ic12 = new ImageIcon("pic/13.jpg"); 
  Icon ic13 = new ImageIcon("pic/16.jpg"); 
  Icon ic14 = new ImageIcon("pic/11.jpg"); 
  Icon ic15 = new ImageIcon("pic/14.jpg"); 
  Icon ic16 = new ImageIcon("pic/19.jpg"); 
  Icon ic17 = new ImageIcon("pic/17.jpg"); 
  Icon ic18 = new ImageIcon("pic/15.jpg"); 
  Icon ic19 = new ImageIcon("pic/18.jpg"); 

  Icon ic21 = new ImageIcon("pic/24.jpg"); 
  Icon ic22 = new ImageIcon("pic/25.jpg"); 
  Icon ic23 = new ImageIcon("pic/21.jpg"); 
  Icon ic24 = new ImageIcon("pic/27.jpg"); 
  Icon ic25 = new ImageIcon("pic/23.jpg"); 
  Icon ic26 = new ImageIcon("pic/29.jpg"); 
  Icon ic27 = new ImageIcon("pic/28.jpg"); 
  Icon ic28 = new ImageIcon("pic/22.jpg"); 
  Icon ic29 = new ImageIcon("pic/26.jpg"); 

  Main(){ 
    super("Primjer pic puzzle igre - IT TUTORIJALI"); 

    b1 = new JButton(ic1); 
    b1.setBounds(10,80,100,100);

    b2 = new JButton(ic2); 
    b2.setBounds(110,80,100,100);

    b3 = new JButton(ic3); 
    b3.setBounds(210,80,100,100); 

    b4 = new JButton(ic4); 
    b4.setBounds(10,180,100,100); 

    b5 = new JButton(ic5); 
    b5.setBounds(110,180,100,100); 

    b6 = new JButton(ic6); 
    b6.setBounds(210,180,100,100); 

    b7 = new JButton(ic7); 
    b7.setBounds(10,280,100,100); 

    b8 = new JButton(ic8); 
    b8.setBounds(110,280,100,100); 

    b9 = new JButton(ic9); 
    b9.setBounds(210,280,100,100); 

    sample = new JButton(samicon1); 
    sample.setBounds(380,100,200,200); 

    JLabel l1 = new JLabel("Lagana:"); 
    l1.setBounds(330,200,70,20); 
    JLabel l2 = new JLabel("Info: Moguća zamjena samo sa susjednom ikonom"); 
    l2.setBounds(5,15,600,20); 
    JLabel l3 = new JLabel("Kliknite na sliku za iduću slagalicu"); 
    l3.setBounds(380,320,200,20); 
    l3.setForeground(Color.red); 

    starB = new JButton(ic0); 
    starB.setBounds(330,5,50,50); 
    star = b9.getIcon(); 

    add(b1);
    add(b2);
    add(b3);
    add(b4);
    add(b5);
    add(b6);
    add(b7);
    add(b8); 
    add(b9);
    add(sample);
    add(l1);
    add(l2);
    add(starB);
    add(l3);
    
    b1.addActionListener(this); 
    b2.addActionListener(this); 
    b3.addActionListener(this); 
    b4.addActionListener(this);  
    b5.addActionListener(this); 
    b6.addActionListener(this); 
    b7.addActionListener(this); 
    b8.addActionListener(this); 
    b9.addActionListener(this);  

    sample.addActionListener(this); 
    setLayout(null); 
    setSize(600,500); 
    setVisible(true); 
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  } 

  public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
  if(e.getSource()==b1){ 
    Icon s1=b1.getIcon(); 
     if(b2.getIcon()==star){ 
      b2.setIcon(s1); 
      b1.setIcon(star); 
     } else if(b4.getIcon()==star){ 
            b4.setIcon(s1); 
            b1.setIcon(star); 
            } 
   }// Kraj if uslova 

  if(e.getSource()==b2){ 
    Icon s1=b2.getIcon(); 
     if(b1.getIcon()==star){ 
      b1.setIcon(s1); 
      b2.setIcon(star); 
     } else if(b5.getIcon()==star){ 
            b5.setIcon(s1); 
            b2.setIcon(star); 
            } 
       else if(b3.getIcon()==star){ 
            b3.setIcon(s1); 
            b2.setIcon(star); 
            } 
   }// Kraj if uslova  

  if(e.getSource()==b3){ 
    Icon s1=b3.getIcon(); 
     if(b2.getIcon()==star){ 
      b2.setIcon(s1); 
      b3.setIcon(star); 
     } else if(b6.getIcon()==star){ 
            b6.setIcon(s1); 
            b3.setIcon(star); 
            } 
   }// Kraj if uslova 

  if(e.getSource()==b4){ 
    Icon s1=b4.getIcon(); 
     if(b1.getIcon()==star){ 
      b1.setIcon(s1); 
      b4.setIcon(star); 
     } else if(b5.getIcon()==star){ 
            b5.setIcon(s1); 
            b4.setIcon(star); 
            } 
       else if(b7.getIcon()==star){ 
            b7.setIcon(s1); 
            b4.setIcon(star); 
            } 
   }// Kraj if uslova 

  if(e.getSource()==b5){ 
    Icon s1=b5.getIcon(); 
     if(b2.getIcon()==star){ 
      b2.setIcon(s1); 
      b5.setIcon(star); 
     } else if(b4.getIcon()==star){ 
          b4.setIcon(s1); 
          b5.setIcon(star); 
        } 
       else if(b6.getIcon()==star){ 
           b6.setIcon(s1); 
           b5.setIcon(star); 
        } 
       else if(b8.getIcon()==star){ 
           b8.setIcon(s1); 
           b5.setIcon(star); 
        } 
   }// Kraj if uslova  

  if(e.getSource()==b6){ 
    Icon s1=b6.getIcon(); 
     if(b3.getIcon()==star){ 
      b3.setIcon(s1); 
      b6.setIcon(star); 
     } else if(b5.getIcon()==star){ 
            b5.setIcon(s1); 
            b6.setIcon(star); 
            } 
       else if(b9.getIcon()==star){ 
           b9.setIcon(s1); 
           b6.setIcon(star); 
      } 
  }// Kraj if uslova 

  if(e.getSource()==b7){ 
    Icon s1=b7.getIcon(); 
     if(b4.getIcon()==star){ 
      b4.setIcon(s1); 
      b7.setIcon(star); 
    } else if(b8.getIcon()==star){ 
          b8.setIcon(s1); 
          b7.setIcon(star); 
      } 
   }// Kraj if uslova 

    if(e.getSource()==b8){ 
    Icon s1=b8.getIcon(); 
     if(b7.getIcon()==star){ 
      b7.setIcon(s1); 
      b8.setIcon(star); 
     } else if(b5.getIcon()==star){ 
          b5.setIcon(s1); 
          b8.setIcon(star); 
        } 
       else if(b9.getIcon()==star){ 
           b9.setIcon(s1); 
           b8.setIcon(star); 
      } 

   }// Kraj if uslova 

   if(e.getSource()==b9){ 
    Icon s1=b9.getIcon(); 
     if(b8.getIcon()==star){ 
      b8.setIcon(s1); 
      b9.setIcon(star); 
      } else if(b6.getIcon()==star){ 
           b6.setIcon(s1); 
           b9.setIcon(star); 
      } 
   }// Kraj if uslova 

  if(e.getSource()==sample){ 
  Icon s1 = sample.getIcon(); 
  if(s1==samicon3){ 
    sample.setIcon(samicon1); 
    b1.setIcon(ic1); 
    b2.setIcon(ic2); 
    b3.setIcon(ic3); 
    b4.setIcon(ic4); 
    b5.setIcon(ic5); 
    b6.setIcon(ic6); 
    b7.setIcon(ic7); 
    b8.setIcon(ic8); 
    b9.setIcon(ic9); 
    star=b9.getIcon(); 
    starB.setIcon(ic0); 
  }// Kraj if uslova 
  else if(s1==samicon1){ 
    sample.setIcon(samicon2); 
    b1.setIcon(ic11); 
    b2.setIcon(ic12); 
    b3.setIcon(ic13); 
    b4.setIcon(ic14); 
    b5.setIcon(ic15); 
    b6.setIcon(ic16); 
    b7.setIcon(ic17); 
    b8.setIcon(ic18); 
    b9.setIcon(ic19); 
    star=b6.getIcon(); 
    starB.setIcon(ic10); 
  }// Kraj else uslova 
  else{ 
    sample.setIcon(samicon3); 
    b1.setIcon(ic21); 
    b2.setIcon(ic22); 
    b3.setIcon(ic23); 
    b4.setIcon(ic24); 
    b5.setIcon(ic25); 
    b6.setIcon(ic26); 
    b7.setIcon(ic27); 
    b8.setIcon(ic28); 
    b9.setIcon(ic29); 
    star=b6.getIcon(); 
    starB.setIcon(ic20); 
  }// Kraj else uslova  

  } 
  }//Kraj actionPerformed 

  public static void main(String args[]){ 
    new Main(); 
  }// Kraj Main metode 
}// Kraj klase

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Slike koje su korištene u primjeru, možete preuzeti sa sljedećeg linka. Kada preuzmete slike samo ih ubacite u folder projekta kako bi se program izvršavao pravilno.