JavaScript - Operatori


Šta su operateri u JavaScript?

Operatori su simboli ili ključne riječi koje nalažu JavaScript-u da izvode neku vrste akcija. Na primjer, simbol dodavanja (+) je operator koji JavaScript govori da doda (sabere) dvije varijable ili vrijednosti, dok su simboli jednakosti (==), veće od (>) ili manje od (<) operateri koji govori JavaScript da upoređuje dvije varijable ili vrijednosti, i tako dalje. U nastavku će biti opisani različiti operatori koji se koriste u JavaScript.Aritmetički operateri JavaScript

Aritmetički operateri se koriste za izvođenje uobičajenih aritmetičkih operacija, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje itd. Evo potpunog popisa JavaScript aritmetičkih operatora:

Operator Opis Primjer Rezultat
+ Sabiranje $x + $y Saberi $x i $y
- Oduzimanje $x - $y Oduzmi $x i $y
* Množenje $x * $y Pomnoži $x i $y
/ Djeljenje $x / $y Podjeli $x i $y
% Ostatak $x % $y Ostatak dijeljenja $x sa $y

Sljedeći primjer će vam pokazati aritmetičke operatere na djelu:

var x = 10;
var y = 4;
alert(x + y); // Ispisuje: 14
alert(x - y); // Ispisuje: 6
alert(x * y); // Ispisuje: 40
alert(x / y); // Ispisuje: 2.5
alert(x % y); // Ispisuje: 2
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Aritmetički operatori</title>
</head>
<body>
  <script>
  var x = 10;
  var y = 4;
  document.write(x + y); // Ispisuje: 14
  document.write("<br>");
  
  document.write(x - y); // Ispisuje: 6
  document.write("<br>");
  
  document.write(x * y); // Ispisuje: 40
  document.write("<br>");
  
  document.write(x / y); // Ispisuje: 2.5
  document.write("<br>");
  
  document.write(x % y); // Ispisuje: 2
  </script>
</body>
</html>


Operatori dodjele u JavaScript

Operatori dodjele koriste se za dodjeljivanje vrijednosti varijablama.

Operator Opis Primjer Da li su isti
= Dodjeli x = y x = y
+= Saberi i dodaj x += $ x = x + y
-= Oduzmi i dodaj x -= $ x = x - y
*= Pomnoži i dodaj x *= $ x = x * y
/= Podjeli i dodaj x /= $ x = x / y
%= Uzmi ostatak pri djeljenju i dodaj x %= $ x = x % y

Sljedeći primjer će vam pokazati operatore dodjele na djelu:

var x;  // Deklarisanje varijable
 
x = 10;
alert(x); // Ispisuje: 10
 
x = 20;
x += 30;
alert(x); // Ispisuje: 50
 
x = 50;
x -= 20;
alert(x); // Ispisuje: 30
 
x = 5;
x *= 25;
alert(x); // Ispisuje: 125
 
x = 50;
x /= 10;
alert(x); // Ispisuje: 5
 
x = 100;
x %= 15;
alert(x); // Ispisuje: 10
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Operatori dodjele</title>
</head>
<body>
  <script>
  var x;  // Deklarisanje varijable
 
  x = 10;
  document.write(x + "<br>"); // Ispisuje: 10
  
  x = 20;
  x += 30;
  document.write(x + "<br>"); // Ispisuje: 50
   
  x = 50;
  x -= 20;
  document.write(x + "<br>"); // Ispisuje: 30
   
  x = 5;
  x *= 25;
  document.write(x + "<br>"); // Ispisuje: 125
   
  x = 50;
  x /= 10;
  document.write(x + "<br>"); // Ispisuje: 5
   
  x = 100;
  x %= 15;
  document.write(x); // Ispisuje: 10
  </script>
</body>
</html>


String operatori

Postoje dva operatora koja se mogu koristiti i za string. Pogledajmo koji su to.

Operator Opis Primjer Rezultat
+ Spajanje str1 + str2 Spajanje str1 i str2
+= Dodavanje veze str1 += str2 Dodavanje str2 na str1

Sljedeći primjer će vam pokazati string operatore na djelu:

var str1 = "Hello";
var str2 = " World!";
 
alert(str1 + str2); // Outputs: Hello World!
 
str1 += str2;
alert(str1); // Outputs: Hello World!
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript String operatori</title>
</head>
<body>
  <script>
  var str1 = "Hello";
  var str2 = " World!";
  
  document.write(str1 + str2 + "<br>"); // Ispisuje: Hello World!
   
  str1 += str2;
  document.write(str1); // Ispisuje: Hello World!
  </script>
</body>
</html>


Incrementing i Decrementing operatori

Operatori incrementing / decrementing koriste se za povećanje / smanjenje vrijednosti varijable.

Operator Ime Efekat
++x Pre-increment Povećava se x za po jedan, a zatim vraća x
x++ Post-increment Vraća x, a zatim uvećava x za po jedan
--x Pre-decrement Smanjuje x za po jedno, a zatim vraća x
x-- Post-decrement Vraća x, a zatim smanjuje x za po jedan

Sljedeći primjer će vam pokazati kako operateri inkrement i dekrement zapravo rade:

var x; // Deklarisanje varijable
 
x = 10;
alert(++x); // Ispisuje: 11
alert(x);  // Ispisuje: 11
 
x = 10;
alert(x++); // Ispisuje: 10
alert(x);  // Ispisuje: 11
 
x = 10;
alert(--x); // Ispisuje: 9
alert(x);  // Ispisuje: 9
 
x = 10;
alert(x--); // Ispisuje: 10
alert(x);  // Ispisuje: 9
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Inkrement i Dekrement operatori</title>
</head>
<body>
  <script>
  var x; // Deklarisanje varijable
 
  x = 10;
  document.write(++x); // Ispisuje: 11
  document.write("<p>" + x + "</p>");  // Ispisuje: 11
   
  x = 10;
  document.write(x++); // Ispisuje: 10
  document.write("<p>" + x + "</p>");  // Ispisuje: 11
   
  x = 10;
  document.write(--x); // Ispisuje: 9
  document.write("<p>" + x + "</p>");  // Ispisuje: 9
   
  x = 10;
  document.write(x--); // Ispisuje: 10
  document.write("<p>" + x + "</p>");  // Ispisuje: 9
  </script>
</body>
</html>


Logički operatori

Logični operatori se obično koriste za kombinovanje uslovnih izraza.

Operator Ime Primjer Pravilo
&& And x && y Tačno ako su i x i y tačni
|| Or x || y Tačno je ako je x ili y tačno
! Not !x Tačno ako x nije tačan

Sljedeći primjer će vam pokazati kako logički operatori zapravo rade:

var year = 2020;
 
// Prestupna godine dijeli se sa 400 ili 4, ali ne i sa 100
if((year % 400 == 0) || ((year % 100 != 0) && (year % 4 == 0))){
  alert(year + " je prestupna.");
} else{
  alert(year + " nije prestupna.");
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Logički operatori</title>
</head>
<body>
  <script>
  var year = 2020;
 
  // Prestupna godine dijeli se sa 400 ili 4, ali ne i sa 100
  if((year % 400 == 0) || ((year % 100 != 0) && (year % 4 == 0))){
    alert(year + " je prestupna.");
  } else{
    alert(year + " nije prestupna.");
  }
  </script>
</body>
</html>

O uslovima izjavama naučićete više u lekciji else/if.Operatori poređenja u JavaScript

Operatori poređenja koriste se za upoređivanje dviju vrijednosti na buolov način.

Operator Ime Primjer Pravilo
== Jednako x == y Tačno, ako je x jednak y
=== Identično x === y Tačno, ako je x jednak y, a oni su istog tipa
!= Nisu jednaki x != y Tačno, ako x nije jednak y
!== Nisu identični x !== y Tačno, ako x nije jednak y, ili nisu istog tipa
< Manje x < y Tačno ako je x manji od y
> Veće x > y Tačno, ako je x veće od y
>= Veće ili jednako x >= y Tačno, ako je x veći ili jednak y
<= Manje ili jednako x <= y Tačno, ako je x manji od ili jednak y

Sljedeći primjer će vam pokazati operatore poređenja na djelu:

var x = 25;
var y = 35;
var z = "25";
 
alert(x == z); // Ispisuje: true
alert(x === z); // Ispisuje: false
alert(x != y); // Ispisuje: true
alert(x !== z); // Ispisuje: true
alert(x < y);  // Ispisuje: true
alert(x > y);  // Ispisuje: false
alert(x <= y); // Ispisuje: true
alert(x >= y); // Ispisuje: false
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Operatori poređenja</title>
</head>
<body>
  <script>
  var x = 25;
  var y = 35;
  var z = "25";
   
  document.write(x == z); // Ispisuje: true
  document.write("<br>");
  
  document.write(x === z); // Ispisuje: false
  document.write("<br>");
  
  document.write(x != y); // Ispisuje: true
  document.write("<br>");
  
  document.write(x !== z); // Ispisuje: true
  document.write("<br>");
  
  document.write(x < y);  // Ispisuje: true
  document.write("<br>");
  
  document.write(x > y);  // Ispisuje: false
  document.write("<br>");
  
  document.write(x <= y); // Ispisuje: true
  document.write("<br>");
  
  document.write(x >= y); // Ispisuje: false
  </script>
</body>
</html>