HTML5 - URL


Šta je URL?

URL je skraćenica od (Uniform Resource Locator) globalna adresa dokumenata i drugih resursa na World Wide Webu. Njegova glavna svrha je identifikovati lokaciju dokumenta i drugih resursa dostupnih na internetu, te navesti mehanizam za pristup njemu putem web pretraživača. Na primjer, ako pogledate adresnu traku svog pretraživača, vidjećete:

https://www.ittutorijali.net/kursevi/html5/html-url.php

Ovo je URL web stranice koju trenutno gledate.Sintaksa URL-a

scheme://host:port/path?query-string#fragment-id

URL ima linearnu strukturu i obično se sastoji od sljedećih elemenata:


  • Naziv šeme (Scheme name) - Šema identifikuje protokol koji će se koristiti za pristup resursu na internetu. Imena šeme iza kojih sljede tri znaka :// (dvotačka i dvije kose crte). Najčešće korišteni protokoli su http://, https://, ftp:// i mailto://.

  • Ime hosta (Host name) - Ime hosta identifikuje hosta na kojem se nalazi resurs. Ime hosta je ime domene dodijeljene hostu. To je obično kombinacija lokalnog imena hosta i imena njegove nadređene domene. Na primjer, www.ittutorijali.net sastoji se od imena hosta www i naziva domene ittutorijali.net.

  • Broj porta (Port Number) - Poslužitelji često pružaju više vrsta usluga, tako da serveru morate reći i koju uslugu treba. Ovi se zahtjevi podnose prema broju porta. Dobro poznati brojevi porta za uslugu obično se izostave iz URL-a. Na primjer, web usluga HTTP izvodi se prema zadanim postavkama preko porta 80, HTTPS se prema zadanim postavkama izvodi preko porta 443.

  • Putanja (Path) - Putanja identifikuje određeni resurs unutar hosta kojem korisnik želi pristupiti. Na primjer, /html/html-url.php, /news/technology/ itd.

  • Niz upita (Query String) - Niz upita sadrži podatke koji se prosljeđuju skriptama na strani servera, pokrenutim na web serveru. Na primjer, parametri za pretragu. Niz upita kojem prethodi upitnik (?). Obično je niz parova imena i vrijednosti odvojenih znakom & (&), na primjer: ?First_name=John&last_name=Corner, q=mobile+phone, i tako dalje.

  • Identifikator fragmenta (Fragment identifier) - Identifikator fragmenta, ako postoji navodi lokaciju unutar stranice. Pretraživač se može pomicati za prikaz tog dijela stranice. Identifikator fragmenta označava se heš znakom (#) neobavezni je zadnji dio URL-a za dokument.