PHP & MySQL - Klauzula WHERE


Filtriranje zapisa

Klauzula WHERE koristi se za izdvajanje samo onih zapisa koji ispunjavaju navedeni uslov. Osnovna sintaksa klauzule WHERE može se napisati kao:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator value

Napravimo SQL upit koristeći klauzulu WHERE u naredbi SELECT, nakon čega ćemo izvršiti ovaj upit prosljeđujući ga PHP funkciji mysqli_query() da bismo dobili filtrirane podatke. Uzmimo u obzir da unutar demo baze podataka imamo tabelu person koja ima sljedeće zapise:Sljedeći PHP kod odabire sve redove iz tabele person gdje je first_name='john':


Nakon filtracije rezultat će izgledati otprilike ovako: